Your browser does not support JavaScript!
長庚科技大學校長室
學歷
學歷
東海大學 物理 台中,台灣 學士 (1970)
克雷頓大學 物理 歐馬哈,美國 碩士 (1973)
倫斯勒理工學院 生物 紐約,美國 博士 (1977)
麻省理工學院及波士頓大學 生理 波士頓,美國 博士後研究員 (1979)